คณะกรรมการนักเรียน
ประธานนักเรียน
เด็กหญิงสิตางค์  คำไล้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รองประธานนักเรียน

เด็กชายรัฐชาาติ  ยาเอก

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รองประธานนักเรียน
เด็กหญิงณัฐวรา พิลาวุฒิ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กรรมการนักเรียน
เด็กหญิงเทวีรัตน์ เวียงออก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  
กรรมการนักเรียน
เด็กหญิงชฎาณา ศรีชาติ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กรรมการนักเรียน
ด็กหญิงสรกาญ ทองเนียม
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กรรมการนักเรียน
เด็กหญิงมุฑิตา ฤกษ์พุฒิ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กรรมการนักเรียน
เด็กชาย เตวิช ภามี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กรรมการนักเรียน
เด็กหญิงสิตางค์  คำไล้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กรรมการนักเรียน
เด็กหญิงบุญนิศา มีชำนาญ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6