ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
รายงานการจัดการเรียนการสอน(ออนไลน์) ภาคเรียนที่ 1/2564
รายงานการจัดการเรียนการสอน(ออนไลน์) ภาคเรียนที่ 1/2564 2349
อื่นๆ
จุลสารโรงเรียนปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.4 MB 32
>จุลสารโรงเรียน 48281
สารสนเทศทางการศึกษาปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 48474
>LTeacher 48466
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 64.63 KB 48388
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 63.61 KB 48432
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 55.62 KB 48594
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 55.14 KB 48564
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 51.15 KB 48530
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 38.93 KB 48268
ผลการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง Word Document ขนาดไฟล์ 22.3 KB 48503
logbook Word Document ขนาดไฟล์ 19.71 KB 48399
คณิตศาสตร์ ป.6 เรื่อง รูปคลี่ของรูปเรขาตณิตสามมิติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 580.11 KB 48765
คณิตศาสตร์ ป.6 เรื่อง รูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมและวงกลม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 48577
คณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง การวัดความยาว RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.35 MB 48272