ปฐมวัย

นางปิยธิดา ปิลันธนภาคย์
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาววรรณา ภูมิทรัพย์
ครู คศ.1

นางสาวปรางค์ศิริ จันหอม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางจิตรลดา สอ้าง
ครูช่วยสอน

นางจันทร์จิรา โนรี
ครูช่วยสอน

นางสาวแววดาว มะชะรา
ครูช่วยสอน

นางสาวอรวิชา วีระประทีป
ครูอัตราจ้าง