กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอาภาพร ศรีบำรุง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุธาทิพย์ อ่อนช้อย
ครู คศ.2

นางณวพร สันติบุตร
ครู คศ.3

นางสาวนิตติยา กระภูชัย
ครู คศ.1

นางสาวยุพาพร บรรเลงส่ง
ครู คศ.1

นางสาวศิริพร เพ็รชแดง
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุชาดา เกตุแก้ว
ครูอัตราจ้าง