กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางจารุวรรณ อินทรชม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวมัญชนิกา บุญยงค์
ครู คศ.1

นางสาวมัลลิกา ศรีอำคา
ครู คศ.1

นางวารี เลอเลิศวิชย
ครูช่วยสอน