กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจรินทิพย์ โวหาร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0629825511
อีเมล์ : wowtip2505@gmail.com

นางนพมาศ ศรีสุวรรณ
ครู คศ.3

นางฐิตารีญ์ กันต์ธนพลังกร
ครูผู้ช่วย

นางสาววิภาวรรณ ลิขิตบรรณศักดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภัทตรา สถิตย์บุตร
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธนัญญา สุจริต
ครูอัตราจ้าง