กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางฐิตารีญ์ กันต์ธนพลังกร
ครู คศ.1

นางสาววิภาวรรณ ลิขิตบรรณศักดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภัทตรา สถิตย์บุตร
ครูอัตราจ้าง

นายดลธร กัลยานุกิจ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพรพรรณ กินรี
ครูอัตราจ้าง