กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสุทธิภัทร์ พลภักดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายไกรสร ศอกขุนทด
ครู คศ.1

นางสิริชล ช่วงชัย
ครูช่วยสอน

นางสาวประภาพร สว่างแก้ว
ครูอัตราจ้าง