กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวผจงพรรณ พันธุ์เพียร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายศรันย์ เปรมปรีดา
ครู คศ.2

นายธีระวัฒน์ ถาฝัน
ครูอัตราจ้าง