กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายศรันย์ เปรมปรีดา
ครู คศ.2

นายธีระวัฒน์ ถาฝัน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกานดา เหมหงษา
ครูอัตราจ้าง